Miljö

Vision

Hela vår verksamhet skall genomsyras av en stark ambition att värna om en globalt hållbar miljöutveckling
genom att så långt som möjligt minimera de miljörisker som verksamheten och de produkter vi levererar
kan ge upphov till. Vårt miljöarbete skall bedrivas på ett sådant sätt att detta bidrar till att stärka våra kunders
konkurrenskraft. Detta genom att ge dem råd och förslag om hur miljöåtgärder och miljömedvetande kan
användas som ett positivt argument i deras egna kundrelationer.

Vår arbetsmiljö skall präglas av ett öppet och resultatinriktat klimat med arbetsglädje, välbefinnande och
hälsa som grundläggande riktmärke.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion